Aydınlatma Metni

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA HAZIRLANAN

AYDINLATMA METNİ

(Bağışçılar için)


Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği (“GSÜMED”) tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ilişkin olarak hazırlanmıştır.


1.İşlenen Veri Türleri

GSÜMED, GSÜMED Burs Programı’na ve GSÜMED’in diğer sosyal yardım fonlarına maddi yardımda bulunan kişilerin (“Bağışçı”) kişisel verilerinin işlenmesi süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını aşağıdaki şekilde sınıflandırmaktadır.

Bu faaliyetler çerçevesinde işlenen kişisel veriler ve bu verilerin sınıflandırılması aşağıdaki gibidir;

2.Veri İşleme Amaçları

GSÜMED tarafından, Bağışçıların kişisel verileri;

(i) 5253 sayılı Dernekler Kanunu (“Dernekler Kanunu”), Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek,

(ii) Bağışçıları GSÜMED etkinliklerinden haberdar etmek,

(iii) GSÜMED Burs Programı’nın geliştirilmesi amacıyla istatistiksel kayıtlar tutmak,

(iv) Bağışçılara, yaptıkları maddi yardım için teşekkür etmek ve isimlerini kamuya ilan etmek için, GSÜMED tarafından basılabilecek burs kitapçıklarında ve broşürlerinde, GSÜMED internet sitelerinde, GSÜMED etkinliklerinde kurulabilecek burs masalarında afiş vs ilan şeklinde yayınlanmak,

(v) Bağışçılara teşekkür mahiyetinde gönderilecek hediyelerin kendilerine teslimini sağlamak,

(vi) Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak, ve

(vii) Kanun’da sayılan diğer amaçlar

ile sınırlı olarak, temel hak ve özgürlüklerinize itibar edilerek otomatik ve kısmen otomatik yollarla işlenmektedir.

3.Verilerin Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Bağışçılar’ın kişisel verileri tamamen otomatik (çevrimiçi formların doldurulması dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) veya kısmen otomatik (fiziki formların doldurulması dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) yollarla işleme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmak üzere toplanacaktır.

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızasına dayalı olarak işlenmektedir. Bununla birlikte, kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan;

(i) kanunlarda açıkça öngörülmesi,

(ii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

(iii) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veya

(iv) Bağışçılar’ın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

hallerinden herhangi birisine istinaden ilgili kişinin açık rıza aranmaksızın da işlenebilmektedir.

4.Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kullanıcılar’ın kişisel verileri;

(i) kanunda açıkça öngörülen hallerde,

(ii) GSÜMED’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olan hallerde,

(iii) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olan hallerde,

(iv) GSÜMED’in meşru menfaatlerinin korunması için gerekli olan hallerde,

(v) kanunen yetkili kamu kurumlarına, idarelere ve özel kişilere,

5.Verilerin Saklanma Şekli

GSÜMED tarafından işlenen kullanıcı verileri özel şifreleme sistemi ile şifrelenmektedir. Bu şifreleme metodu ile bilgi okunamaz hale getirilmiş olur ve sadece kodlama anahtarı olan yetkililer tarafından bu kurallar çerçevesinde okunabilecektir. Bütün belgeler güvenlik kontrolleriyle Google Drive üzerinde kayıt altına alınmaktadır.

6.Verilerin Saklanma Süreli

GSÜMED işlediği kullanıcı verilerini ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca Kanun ile uyumlu olarak saklamaktadır.

7.Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi

GSÜMED işlediği kişisel verileri, Kanun madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

8.Veri Sorumlusuna Başvuru Hakkı

GSÜMED üzerinden kişisel verileri işlenen Bağışçılar, KVKK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde GSÜMED’in burs@gsumed.org adresine yazılı olarak başvurarak;

(i) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(ii) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(iii) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(vi) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(vii) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,(viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Saygılarımızla,

Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği


Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği